هم خطی خاکیان با افلاکیان.هم شکلی فرشیان با عرشیان.طواف شما بزرگوار به دور کعبه در مقابل فرشتگانو حقیقتا هماهنگی با عالم بالا مورد